Tania pożyczka? Tylko z Porównaj kredyt

Czym tak naprawdę jest kredyt?

Najprościej mówiąc jest to umowa zawarta na piśmie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą (czyli osobą zaciągającą kredyt).  Umowa zobowiązuje bank do udostępnienia osobie zaciągającej kredyt umówionej sumy pieniędzy a kredytobiorcę do wykorzystania środków na wcześniej ustalony cel i terminową spłatę rat.

-Jakie są rodzaje kredytów dla osób fizycznych?

-Kredyt na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

-Kredyt studencki

-Kredyt samochodowy

-Kredyt gotówkowy

-Kredyt konsumpcyjny

-Kredyt hipoteczny

-Kredyt o zabezpieczeniu innym niż hipoteka

-Kredyt mieszkaniowy

 

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

-Poręczenie

-Hipoteka

-Kaucja

-Zastaw na rzeczach i prawach

-Ubezpieczenie kredytu

-Gwarancja bankowa

Kto może udzielić kredytu?

W Polsce kredytów mogą udzielać wyłącznie banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych lub inne jednostki organizacyjne uprawnione do tego na podstawie ustawy.

Co to jest kredyt hipoteczny?

Jest to kredy długoterminowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Kredyt hipoteczny jest najczęściej udzielany na zakup nieruchomości bądź inwestycji budowlanej.

Jakie są  koszty kredytu hipotecznego?

Koszty kredytu hipotecznego to nie tylko prowizja bankowa ale również koszty ubezpieczenia na życie,  koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych, dla nieruchomości nieposiadających księgi wieczystej koszty jej założenia, koszty notarialne.

Zabezpieczenia kredytu hipotecznego

Głównym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest hipoteka, lecz nie jedynym. Kredytobiorca ręczy swoim majątkiem obecnym oraz przyszłym, dochodami obecnymi oraz tymi w przyszłości.